Gminnego programu niskoemisyjnego

Kontakt

Doświadczenie

Dokumentacja Środowiskowa - Wojciech Pająk

 

tel. 720 756 763

e-mail: poczta@dokumentacja-srodowiskowa.pl

Dokumentacja Środowiskowa - Wojciech Pająk oferuje wykonanie:

Programu ochrony środowiska

Raportu z realizacji programu ochrony środowiska

Planu gospodarki niskoemisyjnej (aktualizacja PGN, aktualizacja bazy danych, raport z realizacji)

Założeń do planu zaopatrzenia w ciepło, energię elektryczną i paliwa gazowe

Analizy stanu gospodarki odpadami komunalnymi

 Sprawozdania z realizacji zadań z zakresu gospodarowania odpadami komunalnymi

Procedury strategicznej oceny oddziaływania na środowisko

Przeglądu i aktualizacji obszaru i granic aglomeracji kanalizacyjnej

Programu usuwania azbestu i wyrobów zawierających azbest (wraz z aktualizacjami)

Dokumentacja Środowiskowa

- Wojciech Pająk

 

tel. 720 756 763

e-mail: poczta@dokumentacja.srodowiskowa.pl

Opracowania wykonywane przez firmę Dokumentacja Środowiskowa – Wojciech Pająk charakteryzują się zwięzłością i przejrzystą formą oraz zawartością konkretnych faktów i danych odnoszących się do danej JST (brak ogólników i rozwlekłych opisów niemających związku z istotą opracowania).

 

Realizacja przedmiotu zamówienia oprócz sporządzenia samego dokumentu obejmuje wykonanie kompleksowej usługi polegającej na:

  • uzyskaniu wymaganych prawem opinii organów administracji publicznej dotyczących opracowywanego dokumentu (np. zarządu powiatu, zarządu województwa, WFOŚiGW, PGW Wody Polskie);

  • przeprowadzeniu strategicznej oceny oddziaływania dokumentu na środowisko (sooś) zgodnie z wytycznymi ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. 2018, poz. 2081 ze zm.) – tj. uzyskanie od RDOŚ i PWIS odstąpienia od przeprowadzania strategicznej oceny oddziaływania na środowisko, natomiast w przypadku braku możliwości odstąpienia, wykonanie prognozy oddziaływania na środowisko na podstawie uzgodnionego zakresu i stopnia szczegółowości wymaganych informacji oraz uzyskanie opinii RDOŚ i PWIS;

  • obsłudze organizacyjno-administracyjnej – tj. przygotowanie i przesłanie wszystkich wymaganych wzorów obwieszczeń na BIP dotyczących m.in. przystąpienia do opracowania dokumentu, konsultacji społecznych, procedury sooś, opracowanie wzoru uchwały w sprawie przyjęcia dokumentu wraz z uzasadnieniem i podsumowaniem, opracowanie prezentacji dokumentu w programie MS Power Point;

  • przedstawienie i szczegółowe omówienie dokumentu na komisjach oraz sesjach rady gminy/powiatu.

 

Dokumentacja Środowiskowa – Wojciech Pająk na bieżąco prowadzi i nadzoruje każdy etap realizacji dokumentu od opracowania jego wersji roboczej przez opiniowanie do jego uchwalenia, zapewniając tym samym sprawną i zgodną z obowiązującym prawem procedurę.

Przeglądu i aktualizacji obszaru i granic aglomeracji kanalizacyjnej

Programu usuwania azbestu i wyrobów

zawierających azbest (wraz z aktualizacjami)